Contoh ssoalan Struktur dan Esei dalam BMM3103


Contoh soalan
BAHAGIAN B

( 40 markah )
Jawab semua soalan.
            a.      Item objektif boleh dibahagikan kepada dua jenis  iaitu: item respons bebas dan
         item respons tetap.
         Nyatakan dan beri contoh  dua item respons bebas.

i_____________________________________________________________

            ______________________________________________________________

            ii_____________________________________________________________
           
            ______________________________________________________________
                                                                                                                       
          [4 markah]

b.      Nyatakan tiga perbezaan item jenis struktur dengan item jenis esei dalam
         menguji kemahiran pelajar. 

         i_____________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                               _____________________________________________________________                                                                                   
         ii_____________________________________________________________

          _____________________________________________________________                                                                                               
                    iii____________________________________________________________

           ____________________________________________________________
                                                                                                                                   
         [6 markah]

                                                                                
             
 2        

Cikgu Rahmat mengajarkan unit 4: ‘Keluarga Kita’ selama dua minggu kepada murid-murid tahun 3. Oleh itu, Cikgu Rahmat bercadang mengadakan ujian formatif  kepada murid-muridnya.


     a.      Berdasarkan maklumat di atas, berikan tiga tujuan mengadakan ujian tersebut.    
                        i_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

                                                                                               
ii_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

                                                                                               
                        iii____________________________________________________________


  ____________________________________________________________
                                                                                                                                    [ 6 markah]
    b      Ujian kefasihan dilakukan untuk menguji penguasaan calon terhadap pertuturan dalam bahasa Melayu. 
Nyatakan 4 komponen yang diberi perhatian dalam ujian kefasihan.
i  ____________________________________________________________


ii_____________________________________________________________


iii____________________________________________________________


iv_________________________________________________________________

                                                                                   [ 4 markah]

3           a   Penilaian melalui pemerhatian  boleh dilakukan secara berterusan dalam usaha  
                   mengesan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

      Nyatakan instrumen yang dilaksanakan untuk melakukan penilaian melalui  
      pemerhatian.

      i  ____________________________________________________________


                   ii_____________________________________________________________


                   iii_____________________________________________________________


iv__________________________________________________________________

                                                                                                                               [ 4 markah]

            b   Kontrak  pembelajaran  atau  dikenali  juga  sebagai  Perjanjian  Pembelajaran 
                 merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang  dibuat di antara guru dengan 
                 pelajarnya  (individu / kumpulan)  berhubung dengan  sesuatu tugasan, secara  
                 bertulis.


                 Nyatakan proses yang dilakukan dalam penilaian melalui kontrak pembelajaran?.

                  i     __________________________________________________________


                  ii     __________________________________________________________


                  iii    __________________________________________________________


                  iv   __________________________________________________________


                  v    __________________________________________________________


                  vi   __________________________________________________________


4          a   Guru memeriksa karangan murid dengan menggunakan kaedah holistik.
     Nyatakan dua skala yang lazimnya digunakan oleh guru untuk memeriksa  
     karangan murid.

                i________________________________________________________________

                ii________________________________________________________________
        [4 markah]


            b   Nyatakan  tiga langkah yang dilaksanakan oleh guru semasa memeriksa  
                 karangan murid menggunakan kaedah holistik.

                i __________________________________________________________

                  __________________________________________________________

                ii __________________________________________________________
           
                  __________________________________________________________

                 iii__________________________________________________________

           
                                                                                                                                 [6 markah]


BAHAGIAN C
                                                ( 40 markah )
Jawab  dua  soalan.
    1.        Guru  menggunakan  berbagai-bagai  kaedah untuk  menilai  pencapaian murid  dalam pembelajaran   
       kemahiran bahasa Melayu. Dua kaedah penilaian yang sering digunakan ialah penilaian formatif dan  
       sumatif.

 Dengan meberikan fakta dan contoh yang sesuai, huraikan mengapakah penilaian sumatif lebih sesuai  
 digunakan untuk menilai pencapaian murid?

         [20 markah]


2.   Penilaian melalui  projek  adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan      kemahiran dalam situasi sebenar.

     Jelaskan lima (5) ciri-ciri penilaian melalui projek.?
                                                                                                                                 [20 markah]

3.  Kemahiran menulis merupakan aktiviti yang dijalankan  ke atas pelajar bagi  melahirkan
     idea dan  mengasah bakat mereka.

     Huraikan lima  (5)  penguasaan  penulisan  yang  boleh  anda nilai untuk  menguji murid 
     anda.
                                                                                                                                [20 markah]

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini