Catatan

Tunjukkan catatan dari Mei, 2012

Contoh soalan BMM 3113

BAHAGIAN A (20 markah)
Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.        Pendekatan sistematik dalam penyelidikan di bidang pendidikan disebut sebagai             (A)   pendekatan positivis (kuantitatif)               (B)   pendekatan positivis  (kualitatif)             (C)   pendekatan negativist  (kualitatif)             (D)   pendekatan interpretatif (kuantitatif) 2.         Pernyataan yang manakah paling tepat menggambarkan penyelidikan pendidikan. (A)  Satu prosedur yang teratur untuk memperoleh pengetahuan dan                                kemahiran baru dalam kurikulum pendidikan.                         (B)   Satu prosedur yang teratur untuk memperoleh pengetahuan dan                                kemahiran baru dalam kurikulum  pendidikan, lebih menjurus ke                                pada kajian  kualitatif  dan kuantitatif.  (C)  Satu prosedur yang teratur untuk memperoleh pengetahuan dan          kemahiran baru dalam kurikulum pendidikan  lebih kepada kajian          teoritikal  (D)…

Contoh ssoalan Struktur dan Esei dalam BMM3103

Contoh soalan BAHAGIAN B
( 40 markah ) Jawab semua soalan.             a.      Item objektif boleh dibahagikan kepada dua jenis  iaitu: item respons bebas dan          item respons tetap.          Nyatakan dan beri contoh  dua item respons bebas.
i_____________________________________________________________
            ______________________________________________________________
            ii_____________________________________________________________             ______________________________________________________________           [4 markah]
b.      Nyatakan tiga perbezaan item jenis struktur dengan item jenis esei dalam          menguji kemahiran pelajar. 
         i_____________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                        …