Catatan

Tunjukkan catatan dari April, 2012
Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.    Pengukuran merujuk kepada
  (A)   Sebanyak mana skor yang diperolehi dan proses tertentu yang digunakan untuk menguji pelajar.
  (B)   ujian dalam bentuk bahan  bertulis atau bercetak yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji                     sesuatu kemahiran bahasa.
  (C)   ukuran yang diberi secara numerik kepada ujian yang diberi kepada pelajar untuk menguji              perkembangan prestasi pelajar
  (D)   istilah pengujian yang merujuk kepada item-item tertentu yang diuji kepada pelajar untuk              menggredkan mereka dalam tahap seterusnya.


2.    Guru menyuruh pelajar melakar kembali perjalanan cerita dalam bentuk
 grafik. Aras kemahiran kognatif yang dipilih ialah aras

    (A)    pengetahuan
    (B)     pemahaman
    (C)    aplikasi
    (D)    analisis      
3.    Dalam Domain Kognitif Taksonomi Bloom, aras kesukaran  dibahagikan kepada tiga kategori. Pilih pernyataan yang paling betul berkaitan aras Taksonomi Bloom.
(A)    Aras Kem…

RASA DAN PERASAAN

Rasa dan perasaan biasanya melibatkan emosi dan gerak balas  fizikal. Sesuatu perlakuan yang kita lihat akan menimbulkan pelbagai rasa dalam hati kecil kita. Contohnya, kita menyaksikan anak jiran dimarahi ibu bapanya secara keterlaluan.  Mungkin kita rasa simpati pada anak tersebut, atau kita rasa marah pada jiran kerana ikut perasaan marah lalu memukul anaknya.  Menjadi persoalan kita di sini, apakah rasa  yang terdetik dalam hati kecil kita itu mampu kita luahkan dan kita uruskan secara betul? Dalam kes di atas rasa simpati kita terhadap fenomena yang berlaku sudah pasti mendorong kita agar menasihati jiran agar tidak bertindak keterlaluan pada anaknya. Yang pasti, berapa ramai yang mampu berbuat demikian. Realitinya kita akan diam dan lihat sahaja tanpa merealisasikan rasa yang lahir dalam hati kecil kita. Fikir-fikirkan.
Penilaian Kemahiran Mendengar


Sama ada dalam dunia persekolahan atau dalam dunia pekerjaan, kemahiran mendengar amat penting.  Sungguhpun sekolah merupakan institusi yang mengajar kemahiran tersebut, latihan dan ujian bagi menilai keberkesanan pengajaran tersebut memerlukan pelajar mendengar secara berkesan.  Oleh itu, kemahiran mendengar yang baik dan berkesan diperlukan di bangku sekolah kerana:

(a)    bagi memahami konsep, idea, isi dan maklumat yang berkaitan dengan setiap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru.  Selain buku teks dan bahan pembelajaran yang lain, penjelasan atau penerangan tentang sesuatu topik biasanya dilakukan oleh guru secara lisan dan memerlukan pelajar mendengar dan memahami dengan baik.
(b)    dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya mendidik (mengajar dan melatih) pelajar supaya boleh berfikir dan memberi idea atau pendapat sendiri tentang sesuatu.  Seseorang pelajar itu tidak akan dapat berbuat demikian atau memberi tindak balas yang sewa…

Contoh soalan-soalan lepas BMM3103

1.    Pengukuran merujuk kepada
    (A)    Sebanyak mana skor yang diperolehi dan proses tertentu yang digunakan untuk menguji pelajar.     (B)    ujian dalam bentuk bahan  bertulis atau bercetak yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji                  sesuatu   kemahiran bahasa.     (C)    ukuran yang diberi secara numerik kepada ujian yang diberi kepada pelajar untuk menguji               perkembangan prestasi pelajar      (D)    istilah pengujian yang merujuk kepada item-item tertentu yang diuji kepada pelajar untuk                menggredkan mereka dalam tahap seterusnya.
2.    Guru menyuruh pelajar melakar kembali perjalanan cerita dalam bentuk       grafik. Aras kemahiran kognatif yang dipilih ialah aras
    (A)    pengetahuan     (B)     pemahaman     (C)    aplikasi     (D)    analisis     3.    Dalam Domain Kognitif Taksonomi Bloom, aras kesukaran  dibahagikan kepada tiga kategori. Pilih pernyataan yang paling betul berkaitan aras Taksonomi Bloom.    (A)    Aras Kemahiran Pengetahuan …