Contoh soalan-soalan lepas BMM3103

1.    Pengukuran merujuk kepada

    (A)    Sebanyak mana skor yang diperolehi dan proses tertentu yang digunakan untuk menguji pelajar.
    (B)    ujian dalam bentuk bahan  bertulis atau bercetak yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji    
             sesuatu   kemahiran bahasa.
    (C)    ukuran yang diberi secara numerik kepada ujian yang diberi kepada pelajar untuk menguji 
             perkembangan prestasi pelajar
     (D)    istilah pengujian yang merujuk kepada item-item tertentu yang diuji kepada pelajar untuk 
              menggredkan mereka dalam tahap seterusnya.

2.    Guru menyuruh pelajar melakar kembali perjalanan cerita dalam bentuk
      grafik. Aras kemahiran kognatif yang dipilih ialah aras

    (A)    pengetahuan
    (B)     pemahaman
    (C)    aplikasi
    (D)    analisis    
                                             
3.    Dalam Domain Kognitif Taksonomi Bloom, aras kesukaran  dibahagikan kepada tiga kategori. Pilih pernyataan yang paling betul berkaitan aras Taksonomi Bloom.
   (A)    Aras Kemahiran Pengetahuan berada pada tahap mudah
   (B)    Aras kemahiran Sintesis dan aras kemahiran Aplikasi berada pada tahap aras sukar
   (C)    Aras kemahiran Aplikasi dan aras kemahiran Analisis berada pada tahap sederhana
   (D)    Aras kemahiran Pengetahuan dan aras kemahiran Aplikasi berada pada tahap aras sederhana


4.    Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) mempunyai maklumat  berikut. Pilih pernyataan yang betul mengenai JSU.
      I        Kandungan Ujian yang berupa topik-topik pelajaran.
     II        Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.
     III       Pemberatan peratus soalan pada kandungan aras kemahiran berdasarkan jumlah masa mengajar dan kepentingan    
               sesuatu kemahiran itu diajar.
     IV       Item kesukaran ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kedudukan kelas pelajar.
   
(A)        I dan  II sahaja
(B)        I dan III sahaja
(C)       II dan III sahaja
(D)       II dan IV sahaja    

5.    Jadual Spesifikasi Ujian(JSU) berfungsi sebagai panduan kepada guru dalam membina soalan.
Pilih pernyataan yang betul mengenai kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian .
(A)    Soalan objektif lebih banyak daripada soalan bentuk struktur
(B)    Menentukan jumlah soalan yang sesuai untuk murid yang lemah.
(C)    Memberi panduan memberi markah kepada keputusan peperiksaan murid.
(D)    Memberi panduan untuk membentuk soalan peperiksaan dan format ujian yang sesuai

6.   
•    Pemeriksa yang berlainan akan memberi markah yang sama apabila memeriksa kertas yang sama
•    Ujian jenis ini akan dapat menguji pelajar dengan memberi lebih banyak soalan kepada pelajar.

Pernyataan di atas merujuk kepada ujian jenis
(A)        objektif
(B)        sumatif
(C)        formatif
(D)        Subjektif

7.    Pilih pernyataan yang benar mengenai Ujian subjektif
   I    Soalan memerlukan pelajar memberi tindak balas secara lisan
  II    Soalan memerlukan pelajar memberi tindak balas secara bertulis
 III    Tindak balas pelajar mungkin tindak balas bebas atau tindak balas terhad
 IV    Soalan memerlukan pelajar menguasai semua sukatan pelajaran yang telah dipelajari
 (A)    I dan II sahaja
 (B)    I dan IV sahaja
 (C)    I,II dan III sahaja
 (D)    II,III dan IV sahaja.

8.    Ujian  Formatif dijalankan untuk

(A)          Menguji kemajuan pelajar dalam mencapai atau menguasai kemahiran
(B)         Menguji kemajuan murid dalam mencapai atau menguasai                                                    subkemahiran
(C)         Menguji kebolehan bahasa dalam membentuk sesuatu kemahiran bagi                    .    bacaan dan kefahaman
(D)         Menguji kemajuan dan kefahaman  pelajar dalam semua kemahiran .    .    yang telah diajar sepanjang tahun lalu.

9.    Ujian yang dibina untuk menguji kemahiran murid yang melibatkan semua kemahiran dan aspek bahasa.Ujian dilaksanakan pada akhir semester.
Pernyataan ini merujuk kepada ujian

(A)          sumatif
(B)         formatif
(C)         akhir kursus
(D)         penentuan kecekapan

10.    Ciri-ciri penilaian adalah seperti berikut;

•    menilai secara sumatif pembelajaran pelajar.
•    menilai perkembangan dalam satu tempoh tertentu
•    menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan
•    Digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.

Penilaian di atas merujuk kepada;
(A)         Penilaian melalui Projek
(B)         Penilaian melalui Portfolio
(C)         Penilaian melalui Pemerhatian
(D)         Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran

11. Berikut adalah ciri-ciri portfolio.

•    Koleksi kerja pelajar yang dikumpulkan khusus untuk penilaian.
•    Kandungan bukan sahaja hasil akhir tetapi termasuk juga bukti proses yang dilalui untuk menghasilkannya.
•    Bahan dalam portfolio menggambarkan pencapaian pelajar mengenai hasil pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran.
Jenis portfolio di atas ialah portfolio

(A)    hasil
(B)    kerja
(C)      harian
(D)      dokumentari

12.    Guru boleh menilai kemahiran berbahasa dalam berbagai kaedah.
•    Murid memberi respon  sepontan
•    Murid memberi respon dengan teratur dan lancar
•    Murid memberi alasan yang logik

Penilaian kemahiran dalam pernyataan di atas  merujuk kepada kemahiran
(A)    bertutur
(B)    menulis
(C)    membaca
(D)    mendengar

13.   
•    Guru memperdengarkan  petikan rakaman berita radio
•    Murid mengulas rakaman berita dalam kelas
•    Murid memberi pendapat
Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan guru melaksanakan aktiviti di atas adalah untuk
(A)    mengukur tahap pendengaran murid
(B)    menguji kemahiran murid mengingat petikan
(C)    menguji kemahiran murid mendengar petikan dengan teliti
(D)    menguji kebolehan murid memberi pendapat dengan perkataan sendiri

14.   Langkah-langkah pengajaran

Langkah I    :     Guru mendemonstrasikan aksi berasaskan dialog,
                            murid memerhati, mendengar dan memahami
                           dialog.
Langkah II    :    Lakonan berpasangan atau berkumpulan secara
                           bergilir-gilir. Ulangi lakonan dan aktiviti pengukuhan
Langkah III    :  Latihan pengukuhan dan kemahiran
Langkah IV    :  Rumusan   

Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan guru melaksanakan aktiviti di atas adalah untuk
(A)    menguji kebolehan murid bertutur secara  bebas
(B)    menguji kebolehan murid beraksi dengan arahan guru
(C)    Mengggalakan murid bertutur secara  bebas berdasarkan kefahaman dan latih tubi mendengar bertutur
(D)    menggalakan murid beraksi dengan arahan guru berdasarkan kepada kumpulan atau pasangan yang ditetapkan.

15.      Guru menguji kemahiran membaca muridnya dengan memberi bahan
 rangsangan yang dipetik daripada surat khabar.
Aspek  yang ditekankan dalam menilai kelancaran bacaan muridnya ialah
(A)    bacaan laju  mengikut  jeda dan tanda baca serta cara yang sesuai.
(B)    bacaan lancar  mengikut jeda dan tanda baca serta cara yang sesuai.
(C)    bacaan lancar mengikut jeda dan tanda baca serta kelajuan yang sesuai.
(D)    bacaan perlahan, mengikut jeda dan tanda baca serta kelajuan yang sesuai.

16.   Penilaian  kemahiran membaca yang dinilai dalam situasi di atas ialah aspek...
(A)    kelancaran
(B)    kefahaman
(C)    kesantunan
(D)    suara dan intonasi

17.    Guru  memberi tugasan kepada pelajar agar dapat menyenaraikan kata kerja daripada petikan teks yang dibaca.
Tujuan guru berbuat demikian adalah untuk menilai
        I    kemampuan murid membaca
        II    kemampuan murid memahami bahan bertulis
        III    kepekaan murid mendengar arahan lisan daripada guru
        IV    kebolehan murid mengesan maklumat daripada teks
(A)    I dan II sahaja
(B)    I dan III sahaja
(C)    I,II dan III sahaja
(D)    II,III dan IV sahaja

18.   Hasil karangan yang cemerlang  akan memberi penekanan kepada aspek
        berikut;

I    idea yang relevan
II.    bahasa yang gramatis
III.    bentuk atau jenis karangan
IV.    kesilapan ejaan  yang minimun
(A)    I dan  II sahaja
(B)     III dan IV sahaja
(C)     I, II dan IV sahaja
(D)    II, III dan IV  sahaja


19. Aspek  penilaian  kemahiran di atas merujuk kepada penilaian
(A)    bahasa
(B)    gaya bahasa
(C)    bentuk bahasa
(D)    struktur bahasa

20.    Anda menilai hasil karangan murid anda secara analitikal.                  
Kekuatan yang ada pada permarkahan secara analitikal ialah
    I    mudah dinilai
    II    keboleh percayaan yang tinggi
    III    skema telah disediakan oleh penggubal soalan
    IV    dapat diperiksa oleh guru yang tidak mengajar bahasa Melayu

(A)        I dan II sahaja
(B)        II dan IV sahaja
(C)        I,II dan III sahaja
(D)        II,III dan IV sahaja   Ulasan

Catatan popular daripada blog ini